مصادیق تقسیم ارث در طبقه دوم

 
مصادیق تقسیم ارث در طبقه دوم
 
همانطور که اشاره کردیم، فقه برای ارث بردن افراد از میت، خویشاوندان او را به سه طبقه تقسیم کرده است. در بالا در مورد کلاس اول ارث و درجات آن صحبت کردیم. حال نوبت به صحبت از طبقه دوم ارث و درجات آن می رسد و برای تقسیم ارث و مصادیق تقسیم ترکه در طبقات دوم ارث ذکر و مصادیق ذکر می شود. طبقات دوم ارث و درجات آن عبارتند از:
درجه اول: پدربزرگ و مادربزرگ (پدربزرگ و مادربزرگ) و برادر و خواهر
درجه دوم: فرزندان خواهر و برادر پایین می روند، پدر و مادر پدربزرگ و مادربزرگ بالا می روند
در ذیل نمونه ها و مصادیق تقسیم ارث در طبقه دوم با توجه به درجات ارث آورده شده است، اما قبل از آن لازم به ذکر است که پدر و مادر پدری همیشه دو برابر پدر و مادر مادری ارث می برند.
مثال 1: میت فقط دو برادر ابوینی (از یک پدر و مادر) دارد: در این صورت تمام ارث به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.
مثال 2: میت دارای جد پدری و برادر ابوینی (یکی از والدین) یا بیشتر است: تمام ارث بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود.
مثال 3: متوفی دارای همسر و مادربزرگ پدری: سهم زوجه که همیشه فرض بوده و در صورت نبود فرزند نصف میت می باشد کنار گذاشته می شود و مابقی به اجداد پدری می رسد.
مصادیق تقسیم ارث در طبقه سوم
 
س از بررسی طبقات اول و دوم ارث و درجات آنها و ذکر مصادیق و مصادیق تقسیم ارث در این طبقات، اکنون نوبت به طبقه سوم ارث و درجات آن می رسد. دسته سوم ارث و درجات آن عبارتند از:
درجه اول: امام (عمو) و عمو (خاله) و برادر (عمو) و عمه (خاله)
درجه دوم: فرزندان آنها (فرزند عمو، خاله، عمو و عمه)
در ذیل مصادیق و مصادیق تقسیم ارث و مصادیق تقسیم ترکه در دسته دوم با توجه به درجات ارث آمده است:
مثال 1: میت دو عمو و یک عمه (از یکی از والدین) دارد: ارث بین آنها بالسویه تقسیم می شود.
مثال 2: متوفی دو عمو و یک عمه دارد: در این صورت فرض می شود که یک سوم ارث به عمه و دو ثلث باقی مانده به اقارب که به طور مساوی بین خود تقسیم می شوند.
مثال سوم: میت یک زن و دو عمو و یک عمه دارد: در این صورت ابتدا سهم زوجه متوفی که یک ربع بود کنار گذاشته می شود و بقیه به عموها نزدیک می شود و به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود. خاله زاده به دلیل وجود افراد درجه یک در طبقه سوم ارث نمی برد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید